Društva, člani Športne Zveze Cerknica, preberite in prijavite svoje NAJ člane!

Na podlagi Pravilnika za podeljevanje priznanj športnikom, športnim delavcem in športnim kolektivom Občine Cerknica, ki je bil sprejet na 13. seji Upravnega odbora ŠZC, dne 17.05.2012 objavlja Športna zveza Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ NA PODROČJU ŠPORTA V OBČINI CERKNICA ZA LETO 2012

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Priznanja na področju športa v občini Cerknica za leto 2012 lahko prejmejo posamezniki, ki nastopajo za osnovne športne organizacije s sedežem v občini Cerknica, ne glede na naslov stalnega bivališča in so dosežene rezultate dosegli na državnih in drugih mednarodnih tekmovanjih ob nastopu za osnovno športno organizacijo s sedežem v Občini Cerknica ali državno reprezentanco.

V skladu s PRAVILNIKOM se podeli priznanje za:

 • Najboljšega športnika in športnico leta
 • Najboljši moški in ženski športni kolektiv leta
 • Najboljšo moško in žensko ekipo leta mladinske ali članske kategorije v kolektivnem športu
 • Uspešne športne delavce, lahko se podeli tudi posebno priznanje za izjemen prispevek športu v občini Cerknica
 • Perspektivne športnike po posameznih kategorijah od 14 do 18 let

II. MERILA ZA IZBOR

 • Rezultati na uradnih mednarodnih članskih in mladinskih tekmovanjih s prvo prioriteto na članskih tekmovanjih, po naslednjem vrstnem redu: olimpijske igre, svetovno prvenstvo, evropsko prvenstvo in sredozemske igre
 • Rezultati na državnih članskih in mladinskih prvenstvih
 • Odločitev o najboljšem znotraj ene panoge se določi po jakostni lestvici panožne zveze, upošteva se tudi uvrstitve na jakostnih lestvicah, ki je vsota točk doseženih na posameznih tekmovanjih

III. PREDLAGATELJI KANDIDATOV ZA PRIZNANJA

 • Predloge lahko oblikujejo osnovne športne organizacije s sedežem v občini Cerknica in Upravni odbor Športne zveze Cerknica.
 • Predlogi na prijavnih obrazcih morajo poleg osnovnih podatkov o kandidatu vsebovati tudi podrobno utemeljitev in ustrezno dokumentacijo o doseženih rezultatih oz. delu, v času od 1.1.2012 do 31.12.2012.
  PRIJAVNI OBRAZCI

IV. Prijave s potrebnimi dokazili pošljite na e-naslov: in na naslov: Športna zveza Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, s pripisom »za priznanje na področju športa«

Rok za oddajo predlogov je: 21.01.2013

OPOZORILO: Upoštevajo se samo pravilno izpolnjene prijave, ki bodo poslane v zahtevanem roku!

V. Razpisna dokumentacija s prijavnimi obrazci bo objavljena na spletni strani TKD Sovica ( https://www.drustvo-sovica.si ) in spletni strani Občine Cerknica. Vsa dodatna pojasnila lahko dobite pri Dušanu Jernejčiču, tajniku ŠZ Cerknica (tel. 01/70-90-617).

Milan GORNIK,
Predsednik ŠZC