Na podlagi Pravilnika za podeljevanje priznanj športnikom, športnim delavcem in športnim kolektivom Občine Cerknica, ki je bil sprejet na 2. seji Upravnega odbora ŠZC, dne 29.12.2008 objavlja Športna zveza Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica


 JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ NA PODROČJU ŠPORTA
V OBČINI CERKNICA ZA LETO 2010

I.    PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Priznanja na področju športa v občini Cerknica za leto 2010 lahko prejmejo posamezniki, ki nastopajo za osnovne športne organizacije s sedežem v občini Cerknica, ne glede na naslov stalnega bivališča za dosežene rezultate.

V skladu s Pravilnikom se podeli priznanje za:

  • Najboljšega športnika leta
  • Najboljšo športnico leta
  • Najboljši športni kolektiv leta
  • Najboljšo ekipo leta mladinske ali članske kategorije v kolektivnem športu
  • Najboljše športne delavce leta, lahko se podeli tudi posebno priznanje za izjemen prispevek športu v občini Cerknica
  • Najbolj perspektivne športnike po posameznih kategorijah, kot določa Pravilnik

II.    MERILA ZA IZBOR

  • Rezultati na uradnih mednarodnih članskih tekmovanjih po naslednjem vrstnem redu: olimpijske igre, svetovno prvenstvo, evropsko prvenstvo in sredozemske igre
  • Rezultati na državnih prvenstvih
  • Odločitev o najboljšem znotraj ene panoge se določi po jakostni lestvici panožne zveze

III.    PREDLAGATELJI KANDIDATOV ZA PRIZNANJA

  • Predloge lahko oblikujejo osnovne športne organizacije s sedežem v občini Cerknica

Predlogi na prijavnih obrazcih morajo poleg osnovnih podatkov o kandidatu vsebovati tudi podrobno utemeljitev in ustrezno dokumentacijo o doseženih rezultatih oz. delu, v času od 1.1.2010 do 31.12.2010.

IV.    Prijave s potrebnimi dokazili pošljite na e-naslov: in na naslov: Športna zveza Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, s pripisom »za priznanje na področju športa«

Rok za oddajo predlogov je:  15.01.2011

Opozorilo: Upoštevajo se samo pravilno izpolnjene prijave, ki bodo poslane v zahtevanem roku!

V. Vsa dodatna pojasnila lahko dobite pri Dušanu Jernejčiču, tajniku ŠZ Cerknica (tel. 01/70-90-617).
               

Milan GORNIK
Predsednik ŠZC

Prenesite si DOKUMENTACIJO za prijavo na razpis.